Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

TvDanmark og fodboldlandskampene

Fredag d. 8. september 2000

Pressemeddelelse
Fredag den 8. september 2000


Stillingen 1-1 i kampen om landskampsrettighederne


Højst overraskende har den engelske High Court i dag afgjort, at TvDanmark 1 ikke uden videre kan udnytte sine enerettigheder til live-transmission fra det danske fodboldlandsholds kommende fire VM-kvalifikationskampe på udebane.

Dommen går dermed stik imod High Court's foreløbige afgørelse for præcis en uge siden. Samtidig synes dommens konklusion at passe meget dårligt med dens egne præmisser, og TvDanmark 1 overvejer derfor kraftigt at appelere dommen.

I dommen kritiseres den engelske kontrolmyndighed ITC's håndtering af sagen, og det anerkendes samtidig, at TvDanmark 1, da man købte rettighederne, har haft god grund til at gå ud fra, at alle relevante betingelser var opfyldt for at opnå det nødvendige samtykke til eksklusivt at transmittere kampene.

High Court fastslår endvidere i dommen, at ITC lovligt kunne have valgt at give TvDanmark 1 det fornødne samtykke, og at dette således ikke, som ITC ellers har gjort gældende, ville være i strid med EU-direktivet om ”TV uden grænser”. Dommeren vurderede dog, at ITC var berettiget til at tilsidesætte egne regler og anlægge et skøn udfra andre kriterier.

På baggrund af sagens kompleksitet og principielle karakter har High Court endvidere givet TvDanmark 1 tilladelse til at appellere dommen.

TvDanmark 1's administrerende direktør, Jesper Sehested Lund, siger i en kommentar til dommen:

”Jeg er naturligvis stærkt forundret over afgørelsen. Især fordi den først tippede til vores ugunst i allersidste øjeblik. Det fremgår klart af dommen, at vi stod med en god sag, og at vi igennem hele forløbet har handlet i god tro”.
1/2
2.

Jesper Sehested Lund maner under alle omstændigheder til besindighed i forhold til alle, der måtte mene, at TvDanmark 1 nu skal afhænde sine rettigheder:

”Nu er stillingen 1-1. Jeg anser det derfor for overvejende sandsynligt, at vi vil appellere afgørelsen. Men nu vi vil i første omfang i ro og mag studere dommen og dens præmisser sammen med vore juridiske rådgivere”, siger han.

Uanset om udfaldet bliver, at TvDanmark 1 appellerer dommen og vinder ved en højere instans, eller kommer i en situation, hvor man skal gen-tilbyde rettighederne til DR og TV2, regner Jesper Sehested Lund dog fortsat med, at de fire resterende kampe bliver vist på TvDanmark 1:

”Jeg har ingen forventning om, at DR og TV2 nu skulle være villige til at betale markedsprisen for kampene. Begge stationer har i forbindelse med den oprindelige forhandlingsproces – og efterfølgende i dagspressen – afvist at betale den nødvendige pris. Det vil derfor undre mig, hvis de to public service-stationer nu pludselig vil spendere de ekstra licensmidler, som er nødvendige for, at de kan erhverve rettighederne", siger Jesper Sehested Lund.


DER VEDLÆGGES ET NOTAT PÅ 5 SIDER, DER I KORT FORM REDEGØR FOR SAGEN.

Yderligere oplysninger:
Adm. direktør Jesper Sehested Lund
Kontakt: Informationschef Mikkel Faurholdt, tlf. nr. 70 10 10 10
eller mobil 21 71 96 64.

High Court's dom af 8. september 2000

Baggrund (1): De relevante engelske regler

Bestemmelserne i EU-direktivet om TV uden grænser vedrørende udnyttelsen af eksklusive rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse (de såkaldte listebegivenheder) er gennemført i engelsk lovgivning med virkning fra den 19. januar 2000. Direktivets artikel 3a, stk. 3, der foreskriver et princip om gensidig anerkendelse af andre medlemsstaters lister, er i denne forbindelse gennemført ved indsættelsen af en ny § 101B i den engelske Broadcasting Act.

Denne bestemmelse foreskriver, at tv-foretagender, der hører under engelsk lovgivning, ikke uden ITC's tilladelse kan udnytte erhvervede visningsrettigheder til begivenheder, der i en anden medlemsstat er udpeget som en listebegivenhed, såfremt en væsentlig del af befolkningen i den anden medlemsstat (som dette begreb er defineret i den pågældende medlemsstat) derved bliver afskåret fra at følge begivenheden.

Reglen betyder, at TvDanmark 1 (der hører under engelsk lovgivning, og som kan modtages af mindre end 90% af den danske befolkning) ikke uden ITC's samtykke kan sende Danmarks VM-kvalifikationskampe (som i Danmark er udpeget som listebegivenheder). Den engelske Broadcasting Act, § 104, foreskriver, at ITC har pligt til at udstede en såkaldt Code, der skal indeholde vejledning med hensyn til, hvilke kriterier ITC vil lægge vægt på, når de afgør, om der skal gives en sådan tilladelse.

Den pågældende "ITC Code on Sports and other Listed Events" er i januar 2000, som følge af indførelsen af den ovennævnte § 101B i Broadcasting Act, udsendt i en revideret udgave. Dette regelsæts pkt. 26 foreskriver, at ITC skal lægge vægt på de samme kriterier, som gælder i rent engelske sager. Disse kriterier er opregnet i regelsættets pkt. 12-16, der blandt andet foreskriver, at ITC vil skulle være overbevist om, at de tv-foretagender, der lever op til lovgivningens dækningskrav (det vil i Danmark sige Danmarks Radio og TV2), har haft lejlighed til at erhverve rettighederne på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår.

Bestemmelserne siger endvidere, at ITC ved afgørelsen af, om dette har været tilfældet, vil lægge vægt på følgende kriterier:

- der skal være gennemført en åben budprocedure, og alle relevante tilbudsvilkår skal være klart kommunikeret til de potentielle tilbudsgivere,
- hvis begivenhederne har været udbudt i pakker, må pakkerne ikke have været gjort mere attraktive for nogen tv-foretagender end for andre, og allerhelst bør det have været muligt at købe begivenhederne enkeltvis,

- købsbetingelserne skal have været klart kommunikeret og må ikke have været mere fordelagtige for nogen tv-foretagender end for andre,

- den forlangte pris skal have været rimelig og må ikke have været lavere for nogen tv-foretagender end for andre, og

- de involverede tv-foretagender skal have haft rimelig tid til at beslutte, om de ønskede at erhverve rettighederne.

Baggrund (2): ITC's oprindelige afslag

Den 12. og 13. juli tilkendegav ITC skriftligt overfor det danske kulturminiterium, den danske konkurrencestyrelse samt DR og TV2, at de nævnte kriterier efter ITC's opfattelse var opfyldt i den foreliggende sag. I de nævnte breve tilføjede ITC endvidere, at det beløb, som TvDanmark 1 havde betalt for rettighederne, efter ITC's opfattelse udgjorde en fair og rimelig pris, idet man herved blandt andet henviste til Konkurrencestyrelsens tidligere udtalelser i lignende sager.

Ikke desto mindre afslog ITC i august måned at give TvDanmark 1 det fornødne samtykke til med eneret for Danmark at live-transmittere Danmarks fem VM-kvalifikationskampe på udebane. ITC fastslog herved i begrundelsen for afslaget, at man efter nærmere overvejelse havde valgt alligevel ikke at følge sine egne offentliggjorte retningslinier, fordi dette efter ITC's opfattelse ville være i strid med EU-direktivet om TV uden grænser.

Uanset at ITC ikke udtrykkeligt skriver dette i afgørelsen, synes essensen af ITC's argumentation at have været, at man alene ville være parat til at give samtykke, såfremt TvDanmark 1 efter at have erhvervet rettighederne havde tilbudt at videresælge disse til DR og TV2. Dette krav fremgår imidlertid ikke af ITC's egne offentliggjorte retningslinier.

TvDanmark 1 havde købt rettighederne i tillid til, at ITC naturligvis ville følge sine egne retningslinier. I lyset af ITC's tilsidesættelse af disse regler, indbragte TvDanmark 1 efter råd fra selskabets advokater ITC's afgørelse for High Court i London. TvDanmark 1 anmodede herved om, at High Court enten pålagde ITC at meddele TvDanmark 1 det fornødne samtykke eller i det mindste pålagde ITC at træffe en ny afgørelse under anvendelse af de nævnte retningslinier.
Baggrund (3): High Court's foreløbige afgørelse af 29. august

Efter på forhånd at have gennemgået parternes skriftlige argumenter og samtlige relevante bilag og anden dokumentation, og efter en mere end seks timer lang domsforhandling, hvorunder parterne havde haft lejlighed til at uddybe deres argumentation, afsagde High Court følgende foreløbige dom i sagen:

"Det erklæres hermed, uden at der afsagt endelig dom, at der baseret på bevisførelsen for retten umiddelbart er en stærk formodning for, at sagsøgerens [det vil sige TvDanmark 1 Ltd.'s] udnyttelse af sine rettigheder til at udsende fodboldkampen mellem Island og Danmark live og med eneret den 2. september 2000 ikke vil være i strid med artikel 3a, stk. 3 i Rådsdirektiv 89/552/EF som ændret ved direktiv 97/36/EC".

Dommen var alene foreløbig og tog alene udtrykkeligt stilling til retsstillingen i relation til den første kamp. Ved at bruge vendingen "stærk formodning" syntes High Court imidlertid at have tilkendegivet, at det var overvejende sandsynligt, at den endelige dom vedrørende de fire øvrige kampe ville få samme udfald. Det modsatte ville således kræve, at High Court fundamentalt skulle ændre sin opfattelse af, hvordan direktivet skal fortolkes.

Baggrund (4): High Court's endelige dom af 8. september

I sin endelige dom anerkender High Court udtrykkeligt, at den oprindelige udbudsprocedure opfyldte kriterierne i ITC's offentliggjorte retningslinier. På baggrund af en skriftlig erklæring herom fra ITC afviser High Court herved blandt andet, at DR og TV2 - som disse stationer ellers vedholdende har gjort gældende - alene skulle være blevet givet adgang til at erhverve rettighederne, såfremt man samtidig accepterede at erhverve rettighederne til en række yderligere kampe, som man ikke var interesseret i.

High Court fastslår endvidere, at ITC's egne offentliggjorte retningslinier efterlader det klare indtryk, at afgørelsen af, om der ville blive givet samtykke, udelukkende ville blive truffet på baggrund af en vurdering af de relevante omstændigheder i relation til TvDanmark 1's oprindelige erhvervelse af rettighederne. High Court anerkender på denne bagrund, at TvDanmark 1 må have haft en forventning om, at det ikke yderligere ville blive gjort til en betingelse, at man efterfølgende havde tilbudt at videresælge rettighederne til DR og TV2.


Derudover fastslår High Court, at ITC ikke efter EU-direktivet har været forpligtet til at kræve, at TvDanmark 1 tilbød at videresælge rettighederne til DR og TV2, og at man således lovligt kunne have besluttet at give TvDanmark 1 det fornødne samtykke. Samtidig fastslår High Court imidlertid, at ITC principielt var berettiget til at inddrage TvDanmark 1's manglende tilbud til DR og TV2 ved afgørelsen af, om der skulle gives samtykke.

High Court anser det endvidere for godtgjort, at ITC undervejs har tilkendegivet overfor TvDanmark 1, at "det ville hjælpe på sagen", såfremt man tilbød rettighederne til DR og TV2. High Court tilkendegiver herved, at det ville have været ønskeligt, om ITC havde gjort det klart for TvDanmark 1, at dette i realiteten ville være en betingelse for, at der kunne meddeles samtykke, men at de løse tilkendegivelser alligevel må anses for tilstrækkelige til, at ITC lovligt har kunnet lade dette kriterium være afgørende.

På denne baggrund konkluderer High Court, at ITC's afgørelse ikke har været ulovlig, og man afviser derfor TvDanmark 1's anmodninger. Ikke desto mindre understreger High Court efter at være nået til denne konklusion, at det er oplagt, at ITC er nødt til at revidere sine egne offentliggjorte retningslinier således, at det kommer til at fremgå, hvilke kriterier ITC i virkeligheden lægger vægt på ved afgørelsen af, om der skal meddeles samtykke.

Baggrund (5): TvDanmark 1's reaktion på dommen

Ikke mindst på baggrund af High Court's foreløbige afgørelse den 29. august kommer High Court's endelige dom som en stor overraskelse for TvDanmark 1 og selskabets advokater.

Overraskelsen bliver ikke mindre af, at High Court udtrykkeligt fastslår i dommen,

at betingelserne i ITC's egne offentliggjorte retningslinier er opfyldt i nærværende sag,

at også ITC oprindelig har tilkendegivet, at man anså de nødvendige betingelser for at være opfyldt,

at ITC lovligt har kunnet meddele TvDanmark 1 det fornødne samtykke,

at ITC's egne offentliggjorte retningslinier nødvendigvis må have givet TvDanmark 1 en forventning om, at det ikke yderligere ville blive gjort til en betingelse, at man efterfølgende havde tilbudt at videresælge rettighederne til DR og TV2,

at ITC under alle omstændigheder burde have gjort det klart for TvDanmark 1, at det ville være en betingelse for at meddele samtykke, at man tilbød at videresælge rettighederne til DR og TV2, samt

at det er oplagt, at ITC's retningslinier nu må laves om, så de kommer til at afspejle de kriterier, der reelt bliver lagt vægt på ved afgørelsen af, om der skal meddeles samtykke.

På denne baggrund er TvDanmark 1 umiddelbart indstillet på at appellere dommen. Det bemærkes herved, at High Court efter afsigelsen af dommen har givet TvDanmark 1 tilladelse til at iværksætte en sådan appel.