Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Invitation fra Syddansk Universitet

Torsdag d. 5. september 2013

INVITATION
Indvielse af Syddansk Universitets nye videnskabelige experimentarium
Danmark s s tør s te og mes t avancerede bygning og s tadion t i l t ræning,
mot ion og ac t i ve l i v ing s tår nu klar.
Det e r Ins t i tut for Idræt og Biomekanik, der råder over det nye
banebr ydende hus og det s tor e s tadion, hvor for skerne skal
under søge f y s isk akt i v i tet s bet ydning for raske såvel som pat ienter.
Det nye hus e r i s i g sel v e t for sknings redskab, hvor for skerne får
opt imal e rammer t il mere præci s t a t kunne anbefal e t ræning, f y s isk
akt i v i tet og mot ion t i l den generel le befolkning og speci f ikke
må l g rupper.
Huset rummer b landt andet f i tnes s center, bevægel ses laborator ium
og genopt rænings sale, mens t rænings s tadion br yder med etablerede
pr incipper for indretning med bl .a. kuperede t rænings ruter og
d i g i t a le teknolog ier.
Samlet udgør bygning og s tadion ét s tor t v idenskabel igt
ek sper imentar ium for b l .a. t ræning- , genopt ræning- o g rehabi l i ter ing
samt vel færds teknologi. Det e r der for e n fornøjel s e at inv i tere di g t i l
i ndv iel se
Mandag den 9. september kl. 11- 13, på Syddansk Universitet ,
Campusvej 55, ved Parkering P1
Borgmes ter Anker Boye, rektor Jens Odder shede o g ins t i tut leder
Jørgen Pov l sen holder tal e ved indv iel sen, hvor der ogs å v i l være en
rundv i sning, underholdning og en recept ion.
Med ve n l ig h i l sen
Jens Odder shede, rektor
Ti lmelding / f ramelding skal s ke senes t den 2. september på
webpay.sdu.dk / s y s tem/ idraet2013
Spørgsmål t i l a r rangementet kan ske t i l T ina Kor tbek,
Ledel ses sekretar iatet . T l f. 65 50 10 33 / t iko@sdu.dk