Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

AIPS-kongres

Mandag d. 29. februar 2016

AIPS-kongres i Doha, Qatar, 7.-11. februar.

DS var repræsenteret i Qatar ved formand Andreas Kraul og kasserer Flemming Olesen. Netop denne kongres var prioriteret som et led i det øgede nordiske samarbejde med deraf følgende forslag på kongressen.

Bestyrelserne i de nordiske lande (Island, Finland, Sverige, Norge og Danmark) plus Estland var gået sammen om en anbefaling til eksekutiv-komitéen i AIPS om at gøre det internationale arbejde bedre ved blandt andet at nedbringe antallet af kongresser fra hvert år til hvert andet, samt nedbringe udgifterne, så det ikke er nødvendigt med talrige sponsorer, hvilket ofte resulterer i, at kongresserne afholdes i lande, hvor regeringen bruger dem som propaganda. Under kongressen var der opbakning fra flere lande, heriblandt Frankrig, Belgien og Holland, og de nordiske lande var på talerstolen og indtrykket var, at der blev skabt en god og vigtig debat. Arbejdet fortsætter, lige som der er skabt øget fokus på kvindelige sportsjournalisters forhold samt de stigende problemer med adgang til internationale fodboldkampe. Generelt er det nordiske samarbejde styrket markant.

Andre pointer fra AIPS-kongressen:

Roslyn Morris vender tilbage
Den australske generalsekretær i AIPS, Roslyn Morris, er tilbage i jobbet efter halvandet års fravær.
Hun havde bedt sig fritaget af personlige grunde, og i mellemtiden har kenyanske Evelyn Watta varetaget hvervet, men da hun samtidig er valgt til AIPS' Executive Committee, har hun haft en dobbeltrolle, der på sigt ikke er holdbar. Hun har nu besluttet sig for at styrke sin private karriere, og varetage jobbet som Executive Member, så hun takkede af som generalsekretær i Doha - under kraftigt bifald for sit halvandet års vikar-virke.

Kosovo optaget
På den europæiske del af AIPS-kongressen var spørgsmålet om Kosovos optagelse i AIPS genstand for både debat og afstemning.
Afstemningen var af rekommanderende art til selve kongressen, og her gik 22 europæiske medlemslande ind for at anbefale optagelse af Kosovo, mens ni stemte nej. Tre - heriblandt Danmark - undlod at tage parti i sagen, specielt da der endnu hersker en del tvivlsspørgsmål omkring det serbiske-kosovoske anliggende. Der blev blandt modstanderne argumenteret for, at FN ikke har anerkendt Kosovo, mens der modsat blev pointeret, at AIPS ikke skal være en politisk afhængig organisation. AIPS har eksempelvis også optaget Palæstina tidligere - uden at Palæstina overhovedet er en anerkendt stat. På selve kongressen blev Kosovo uden yderligere diskussion indlemmet som nyt AIPS-medlem.

Kvindesag gav debat
Mere kvindelig indflydelse i AIPS' ledelse - og et forslag om ligefrem at forhåndsreservere en plads til en kvinde ved valget til Executive Committee - gav både god og meningsfyldt debat på kongressen. En kvindegruppe har arbejdet de senere år for at fremme kvindernes adgang til mere lige vilkår at udøve deres journalistiske profession, set i forhold til mænd.
Og denne gang kom det så til en afstemning, om man skulle køns-favorisere kvinderne ved næste års valg til Executive Committee. Hvis man troede, at de fire kvinder, som fra podiet argumenterede deres sag, ligefrem var begejstret for at få en plads forlods, så blev man klogere. Et stærkt argument fra deres side var nemlig, at de klart foretrækker at blive valgt på kvalifikationer frem for på køn. Nu blev der så stemt om et forslag fra Kenya om at give kvinder en plads på forhånd, men det forslag led en krank skæbne. 19 stemte ja, 48 nej. Og da der var tale om en vedtægtsændring, skulle der have været hele 64 stemmer for et ja, hvis forslaget skulle være gået igennem.

Kongres i Sydkorea
Næste års AIPS-kongres bliver i Sydkorea. Her har hovedstaden Seoul, sammen med vinter-OL-byen 2018, Pyeongchang, budt ind, således at kongressen vil blive afholdt et par dage i hovedstaden og derpå tre dage i OL-byen. Datoerne er 7. til 12. maj. Det er på denne kongres, at der igen er valg for den næste fire-årige periode, både til AIPS samt til AIPS Europe.
Det ligger også allerede nu fast, at kongressen 2018 skal afholdes i Antalya i Tyrkiet. Det har ellers været på tale, at AIPS i 2017 skulle afholde sin kongres i Lausanne i Schweiz for at manifestere sig i byen og landet, som er hovedkvarter for mange af de store idrætsorganisationer. Men en sådan kongres ville for en stor dels vedkommende blive for AIPS' egen regning. Det har man så fravalgt i denne omgang, fordi der kom bud fra såvel Sydkorea som fra Tyrkiet af langt mere attraktiv karakter rent økonomisk.

Regnskab vedtaget - før revision
AIPS' økonomiske regnskab for 2015 blev vedtaget på kongressen - uden at der forelå en revisionspåtegning fra det betalte firma Ernst & Young. Det var andet år i træk, denne procedure gjorde sig gældende. I begge tilfælde, fordi kongresserne, 2015 i Paris og 2016 i Doha, Qatar, har været fremrykket til februar af forskellige årsager. Og den tidsfrist har Ernst & Young ikke mulighed for at overholde. Deres reviderede regnskabs-kommentarer foreligger først i løbet af marts. Finanskomiteen i AIPS - et tremands-udvalg, hvor Danske Sportsjournalisters kasserer Flemming Olesen har sæde - har nu igen anført det uheldige i denne fremgangsmåde. Komiteen har dog haft adgang til fuld gennemgang af alle konti og regnskabsopgørelser i hovedkvarteret i Vigevano i Italien, altså det materiale, som er fremsendt til Ernst & Young. Men da det er et temmelig omfangsrigt materiale - og da finanskomiteen ikke er ansat til at revidere - ligger det uden for komiteens kompetence at anbefale et sådant regnskab til kongressens godkendelse. Der er dog ikke noget suspekt i tallene fra den østrigske kasserer Michael Kuhn. 2015 sluttede med et overskud på godt 53.000 Schweizerfranc - cirka 362.000 kr. - og ved årets begyndelse var AIPS' formue på næsten 800.000 Schweizerfranc eller i omegnen af 5,4 millioner kr.

Kassereren fratræder
Den østrigske kasserer for AIPS, 70-årige Michael Kuhn, har bebudet sin afgang ved næste års valgkongres i Sydkorea. Derfor foregår der lige nu sonderinger omkring hans afløser på posten og i Executive Committee. AIPS-præsident Gianni Merlo, som stiller op til genvalg, har påpeget det ønskelige i, at det bliver en person med indsigt i AIPS' økonomi, der tager over, og her er blikket så rettet mod den nuværende finanskomite på tre medlemmer, Jorge Ribeiro, Portugal, Predrag Milinkovic, Serbien og Flemming Olesen, Danmark.
Ribeiro har dog aftjent sin værnepligt som AIPS-kasserer i en årrække, og er nu æresmedlem af AIPS. Milinkovic er præsident for de serbiske sportsjournalister og har desuden sæde i Executive Committee i AIPS Europe, så presset på DS-kasserer Olesen har været og er fortsat heftigt. DS vil bakke Flemming Olesen op, hvis han påtager sig hvervet.

Olesen og Kraul