Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

67 til generalforsamling

Tirsdag d. 6. marts 2001

Danske Sportsjournalisters bestyrelse kom ud for en historisk overraskelse på generalforsamlingen i Odense i dag.

Bestyrelsen fremsatte et forslag om en kontingentforhøjelse for første gang i seks år - fra 300 kr. til 350 kr., men efter at kasserer Flemming Olesen havde gennemgået foreningens økonomi meget præcist, bl.a.nævnte han, at vore norske kolleger betaler 500 norske kroner i kontingent, besluttede et overvejende flertal af forsamlingen, at kontingentet skulle forhøjes fra 300 kr. til 450 kr.

Bestyrelsen havde drøftet en forhøjelse til 400 kr., men havde ikke forestillet sig det, der skete.
Ikke desto mindre stemte den samlede bestyrelse for det ændringsforslag, som kom fra Jens Sejer Andersen, DGI, og dermed blev nogle af de spareforslag, som Flemming Olesen fremlagde i sit oplæg til bestyrelsens forslag, skubbet i baggrunden.

Generalforsamlingen samlede 67 deltagere, og det er en del flere, end mange havde ventet.
Sidste år var der 61 deltagere i DGI-Byen, og man mente, det store fremmøde i 2000 skyldtes, at der var "bal bagefter".

Det store fremmøde i Odense stadions VIP-lokaler kan skyldes, at storebæltsbroen har gjort det hurtigere at tage turen fra hovedstaden til Odense - og bestyrelsens initiativ med fællestransport fra hovedstaden til Odense havde også fået mange til at gøre turen med.

Rasmus Bech, Politiken, var en af dem, der glædede sig over det store fremmøde.
- Det store fremmøde er en stor succes, og jeg foreslå, at vi holder generalforsamlingen i Odense fremover. Odense er det mest centrale sted. Der er fine togforbindelser, sagde Rasmus Bech.

Forsamlingen overlod beslutningen om næste års hjemsted for generalforsamlingen til bestyrelsen.

Jens Højbjerg klarede påny jobbet som dirigent suverænt. Han virkede upåvirket af, at hans kone kan føde, hvornår det skal være.

Generalforsamlingen startede kl. 12.07 og sluttede kl. 14.47.

Formand Flemming Thor Madsen aflagde sin beretning, der er omtalt særskilt.

Æresmedlem Poul Erik Andersson tog som den første ordet under debatten omkring formandens beretning:
- Jeg synes, det var en visionsløs beretning. Hvad skal vi? Jeg savner struktur på vores forening. Jeg mangler en tilkendegivelse omkring Radio og TV, pressefotografer, free lance journalister, IT-journalisterne og praktikanterne.

Steen Ankerdal redegjorde for arbejdet med bedre pressefaciliteter på de 12 danske superligastadions. Lars Berendt, DBU, har udarbejdet en redegørelse om kravene til sikkerhedsforhold og presseforhold til danske superligakampe.
Steen Ankerdal, der også står for efteruddannelse, nævnte initiativer omkring efteruddannelse - Poul Smidts kursus til Bruxelles og Lausanne i november - og planer om fyraftensmøder med Internet/sport, superligadirektørerne og fodboldagenterne.

Frits Christensen kommenterede bestyrelsens holdning til billetproblemerne ved EM i fodbold i Holland/Belgien og bad bestyrelsen om en holdning, når en enkelt avis køber eneretten til en enkelt spiller, som det skete med Tim Henman i Copenhagen Open.

Poul Erik Andersson kritiserede, at bestyrelsen havde en holdning til midnatshåndbold. Han mente, det var gammeldags.
- Så skal man også have en holdning til, at Mogens Palles stævner og dansekonkurrencer slutter efter midnat, mente æresmedlem Andersson.

Frits Christensen gav udtryk for det modsatte synspunkt. Han ønskede en klar holdning fra bestyrelsen til midnatshåndbold og andre problemer, der forringer vore arbejdsforhold.

Steen Ankerdal fremlagde bestyrelsens holdning til billetfordelingen ved EM og nævnte, at man foretrækker det stille diplomati frem for de skarpe protester.

Ole Bruun ville sikre sig, at der ikke opstår de samme problemer om billetter ved VM i 2002.

Efter disse bemærkninger blev formandens beretning vedtaget.

Kasserer Flemming Olesen fremlagde regnskabet:
- I var modige, da I valgte mig som kasserer for et år siden, for mit første regnskab viser et underskud på 280.000 kr.

- De 280.000 kr. fordeler sig med 209.000 kr. for Milleniumfesten, 20.000 kr. til DGI's internationale konference, og så var AIPS-turen til Brasilien 25.000 kr. dyrere end budgetteret, og medlemsbladet kostede 25.000 kr. mere end forventet, fordi sidetallet blev sat i vejret, så det ene eksemplar ikke var en blad, men en bog, som kassereren udtrykte det.

- I år har vi budgetteret med udgifter på 60.000 kr. for Nordisk Kongres, og jeg imødeser et driftsunderskud på omkring 100.000 kr. i år. Man skal bemærke, at kontingentforhøjelsen først slår igennem i 2002.

Han pegede også på, at AIPS-kortene er blevet dyrere, og beklagede, at der var underskud på den daglige drift - allerede før man havde taget et øget aktivitetsniveau med i billedet.
Poul Erik Andersson kunne supplere med, at det er blevet sværere at skaffe annoncer til medlemsbladet.

Jens Sejer Andersen:
- Jeg synes, bestyrelsen har et for defensivt udgangspunkt, især når man taler om behovet for efteruddannelse, især når man arbejder på at løfte det faglige niveau.
Han foreslog, at man skulle ændre bladet efter devisen "mere blad og mindre udstyr".

Han blev støttet af Lars Aare, Nordjyske Stiftstidende, der fandt trykkeriomkostningerne store.

Flemming Olesen mindede om, at en del af udgifterne var "høvlet af" ved at fastsætte sidetallet til max. 28 sider.

Hans Grønfeldt foreslog, at nye medlemmer skulle betale et års kontingent i indskud plus det første års kontingent for at "få andel i foreningen".

Marco de los Reyes foreslog, at man skulle droppe stipendierne på generalforsamlingen.
- Jeg har aldrig kunnet se formålet med disse stipendier, sagde han. Hvis man endelig skal uddele noget, synes jeg, det var mere relevant med en pris mere, Årets Fund i dansk sportsjournalistik eller lignende.

- Hov, hov, sagde Jørgen Herbert. Stipendierne er en god tradition, og de blev lavet for at få flere til at komme til generalforsamlingen. Det er en tradition, som jeg synes, vi skal holde fast i.

Birger Vogelius foreslog, at der skulle betales et separat beløb for AIPS-kortet ud over kontingentet.
Hans forslag kom under afstemning, men blev ikke vedtaget.
Birger Vogelius foreslog også, at foreningen skulle bruge flere penge på Internet-delen og færre penge på medlemsbladet.

Det endte med en afstemning om kontingentet, og Jens Sejer Andersens forslag om 450 kr. blev vedtaget.
Dermed kom bestyrelsens forslag om 350 kr. aldrig til afstemning.

Indkomne forslag:
Bestyrelsen fremsatte tre forslag til ændringer af vedtæfterne.

Det første forslag:
Ledere af sportsredaktioner, som på grund af deres stilling ikke kan opnå medlemskab i Dansk Journalistforbund, kan optages i foreningen".

Æresmedlem Poul Erik Andersen:
- Anledningen til dette forslag er, at Jørgen Steen Nielsen ikke kunne optages som almindeligt medlem. Det var mig, der gjorde bestyrelsen opmærksom på forholdet, og jeg mener ikke, man skal lave en "Lex Jørgen Steen Nielsen" i vedtægterne.

Tommy Poulsen:
- Der er ikke tale om en "Lex Jørgen Steen". Poul Erik har ret i, at det er problemet med at optage Jørgen Steen som medlem, der er anledning til forslaget, men hvis Steen Ankerdal trak sig ud af DS i et år, fordi han nu laver morgen-tv og ikke sport, kunne Steen ikke optages som almindeligt medlem af foreningen, hvis han blev sportschef (uden at være medlem af DJ) om et år. Dermed ville han ikke være valgbar. Det kan ikke være rimeligt. Desuden er det en kendsgerning, at flere og flere sportsredaktører ikke er medlem af Dansk Journalistforbund, og det er baggrunden for,at vi har brug for denne ændring i vedtægterne.

Marco de los Reyes:
- TV-stationerne spiller en større og større rolle, ikke mindst i debatten, og derfor kan det kun være en fordel, at vi har sportscheferne med i foreningen, så de kan deltage i debatten på lige fod med os andre.

Erik Berth støttede også bestyrelsens forslag, som derefter blev vedtaget med overvældende majoritet.

Det andet forslag:
Som associerede medlemmer kan optages medlemmer, der ikke opfylder optagelseskriterierne, men som har journalistik som hovederhverv og ud fra bestyrelsens vurdering har en faglig begrundelse for at ønske optagelse i DS. Disse medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.

Forslaget blev vedtaget med overvældende majoritet.

Det tredje forslag:
Pensionister (over 65 år) har gratis kontingent i lighed med æresmedlemmer.
Flemming Olesen oplyste, at vi har 23 pensionister og fire æremedlemmer i dag.

Valg til bestyrelsen:
Flemming Thor Madsen, Steen Ankerdal, Per Kjærbye og Rasmus Bech var på valg og var indstillet af bestyrelsen til genvalg.
Rasmus Bech tog dog ordet og sagde:
- Hvis der er stræbsomme unge folk, der har nye ideer og visioner, og som vil ind i bestyrelsen, stiller jeg gerne min plads til rådighed. Man må gerne melde sig selv, for det er jo ikke beskedenhed, der præger denne branche. Vi vil ikke opfattes som taburetklæbere, men det undrer mig lidt at høre Poul Erik Andersson, der har siddet i bestyrelsen i mere end 25 år, tale om, at vi mangler visioner.

Poul Erik Andersson pegede på, at der mangler tv- og radio-folk i bestyrelsen.

Steen Ankerdal:- Flemming Toft er suppleant, og suppleanter deltager både i vort arbejde og i vore bestyrelsesmøder.

Erik Berth: - Da jeg sad i bestyrelsen, var der en overgang tre fra DR i bestyrelsen. Det udligner sig over årene, og jeg er tryg ved, at Flemming Toft er med i bestyrelsens arbejde.

De fire bestyrelsesmedlemmer blev derefter genvalgt.

Flemming Toft genvalgtes som suppleant.

Niels Christian Niels-Christiansen og Jørgen Herbert blev genvalgt som revisorer.

Hans Jensen genvalgtes som revisor-suppleant.

Uddelinger:
Årets Sportsjournalist (Den Gyldne Pen) omtales særskilt.

Frits Christensen foreslog, at vi fremover offentliggør navnene på de nominerede, ligesom man gør omkring Cavling-prisen.

Der uddeltes 10 stipendier blandt de 67 fremmødte og 10 stipender blandt alle de medlemmer, der har betalt kontingent.

Under eventuelt skulle Steen Ankerdal servere et oplæg til en debat om etik og moral, men på grund af det fremskredne tidspunkt foreslog Ankerdal, at han i stedet sender sit oplæg ud på hjemmesiden i denne uge - og inden weekenden - hvorefter han opfordrede kollegerne til at deltage i debatten under "debatforum" på hjemmesiden.

Efter generalforsamlingen var der frokost - for første gang i lokalerne på Odense stadion. Værten stillede an med et ta'-selv-bord, men må have troet, at det var en flok undervægtige asiatiske turister, der kom på besøg, og ikke 67 bredskuldrede, sultne mandfolk fra den ægte danske sportsjournalist-race, for pludselig var bordet med mad tømt for kød - og vi kan kun beklage, at flere af de fremmødte måtte gå halvsultne hjem fra generalforsamlingen.
Kassereren besluttede at betale halvdelen af det betalte bidrag tilbage til medlemmerne som et plaster på såret.
Det var dagens eneste "tekniske uheld" - vi beklager.

Referat:
Tommy Poulsen