Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Sikkerhed på danske fodboldstadions

Lørdag d. 21. april 2001

DBU har taget initiativ til at skærpe sikkerheden på de danske fodboldstadions, og unionen har ladet sig inspirere af UEFA's bestemmelser omkring Champions League.

Der er tale om en modernisering, der i høj grad også omfatter pressens arbejdsforhold.

Her er DBU's nuværende regler for Sikkerhed og orden på danske fodboldstadions:

1 I Herre-DM og afsluttende runder i Herre-LP har den arrangerende klub ansvaret for, at kampene afvikles i god ro og orden, og uden at spillere, officials eller tilskuere forulempes, lider overlast eller bringes i fare.


2 Kampe i Superligaen bør kun afvikles på stadions, som opfylder nedenstående minimumskrav:
(a) Det skal sikres, at tilskuere ikke opnår mulighed for adgang til spillepladsen.
(b) Tilskuerpladserne skal være opdelt i separate områder med egen indgang, således at tilskuerkapaciteten pr. område er kendt og kan kontrolleres ved indgangen.
(c) Der skal være separat indgang ude fra stadion til hvert separat område og så tilstrækkeligt i antal, at smidig ind- og udgang i videst muligt omfang opnås.
(d) Adgang til og fra stadion og på stadion for spillere og officials er separat fra tilskuere.
(e) Adgangsforholdene skal muliggøre kropsvisitering af tilskuere for farlige genstande, flasker, kanonslag o.s.v., som ikke må medbringes på stadion.
(f) Tilkørsels- og parkeringsforholdene muliggør en vis separering med adgang til hver sin del af stadion for henholdsvis den arrangerende klubs tilskuere, den gæstende klubs tilskuere samt spillere og officials.
(g) Opvarmning til kampen for spillerne kan finde sted helt separat fra tilskuerne.
(h) Der forefindes højttaleranlæg, som tydeligt kan høres over hele stadion.
(i) Der må ikke forhandles øl/vand m.v. i flasker.
(j) Stadion skal have eller være forberedt til videoovervågning, evt. ved anvendelse af mobilt udstyr.


3 Samtlige klubber i Superligaen udpeger en sikkerhedschef, som før, under og efter kampene har ansvaret for koordineringen af sikkerheden på stadion.
Navn, kontakttelefonnr. m.v. på hver klubs sikkerhedschef meddeles DBU 14 dage inden sæsonens indledning.


4 Det er den arrangerende klubs ansvar at engagere et tilstrækkeligt antal kvalificerede kontrollører samt at sikre en intern organisation, som muliggør, at klubben/sikkerhedschefen før, under og efter kampen kan bidrage til ro og orden på stadion.
Klubberne i Superligaen bør tilstræbe, at deres kontrollører har gennemgået "DBUs Sikkerheds-kursus for Stadionkontrollører" eller anden tilsvarende uddannelse.


5 Den arrangerende klub er forpligtet til at orientere og drøfte sikkerhed og orden på og i forbindelse med stadion med de lokale myndigheder, herunder politiet samt samarbejde om en smidig og rolig afvikling af kampene.
Klubberne i Superligaen bør sørge for, at der forefindes et ordensreglement for deres stadion, som er ophængt synligt for publikum.
Ordensreglementet bør være godkendt af de kommunale myndigheder samt politiet Klubberne i Superligaen bør tillige sikre, at der er udarbejdet en beredskabsplan for deres stadion.


6 Klubberne bør efter behov have kontakt til sin(e) fanklubber (evt. dagligt) og samarbejde omkring bl.a. ude- og hjemmekampe, møder med spillere/ledere, souvenirs, fanservicering (eksempelvis administration, fanblad, kontakt til medlemmerne, økonomi etc.). Klubberne bør også være behjælpelig med kontakten fanklubberne imellem.


7 Det er den arrangerende klub, som beslutter, hvorvidt alle eller nogle af de i dette cirkulære og/eller andre cirkulærer anførte foranstaltninger skal sættes i værk, ud fra en samlet afvejning af kampens karakter, d.v.s. iværksættelse af foranstaltninger, som er nødvendige uden at være overdrevne.


8.1 I god tid forud for kampe i Superligaen bør den arrangerende klub evt. skriftligt indhente oplysninger fra den gæstende klub om:
(a) Ankomsttidspunkt og transportform til stadion for spillere, ledere m.v.
(b) Forventet antal besøgende tilhængere for gæstende klub, fordelt på
(i) organiserede tilhængere (fanklub m.v.)
(ii) uorganiserede tilhængere
(c) Transportform og ankomsttidspunkt og -sted for de under (b) anførte tilskuere.
- samt
(d) overveje, hvorvidt der bør anvendes kontrollører fra den gæstende klub.


8.2 Den gæstende klub er forpligtet til evt. skriftligt at afgive disse samt andre oplysninger, som skønnes fornødne for den arrangerende klub.


8.3 Det påhviler den arrangerende klub at meddele den gæstende klub, evt. skriftligt:
(a) På hvilke steder/pladser/områder busser, biler m.v. skal parkeres for de under 8.1 (b) nævnte grupper.
(b) Hvilke afsnit på stadion m.v., som måtte være forbeholdt de i 8.1 (b) anførte persongrupper, herunder hvordan adgangsforhold er organiseret.


9 Det er den arrangerende klubs ansvar at anvende stadions fysiske indretning, jf. punkt 2, til at bidrage til en rolig og ordentlig afvikling af kampene.


10.1 Såfremt en arrangerende klub, uanset om kampen afvikles i Superligaen eller andre rækker i Herre-DM eller andre turneringer, skønner eller burde have skønnet, at der vil kunne blive vanskeligheder med opretholdelse af ro og orden på stadion, er den forpligtet til senest 10 dage før kampens afvikling at orientere DBU herom.


10.2 I samråd med de involverede klubber kan DBU fastsætte de foranstaltninger, som man finder fornødne, herunder bl.a.:
- flytte kampen til bedre egnet bane,
- reducere tilskuerkapaciteten på hele eller dele af stadion,
- påbyde forsalg af billetter,
- fremsætte andre specifikke påbud med henblik på kampens afvikling.


11 De i nærværende cirkulære anførte retningslinier skal - hvor andet ikke er anført - tilstræbes efterlevet af klubber i andre rækker end Superligaen og i andre turneringer. Det henstilles, at klubberne i 1. og 2. division udpeger kontaktperson, der er ansvarlig for dommertrioens sikkerhed.
DBU kan påbyde, at reglerne efterleves udenfor Superligaen i enten specifikke angivne kampe eller grupper af kampe.


12 Det er forbudt at anvende kanonslag og raketter.
Ved affyring af kanonslag eller raketter skal dommeren omgående afbryde kampen og samtidig lade tilskuerne meddele, at kampen ved gentagelsestilfælde vil blive stoppet.


13 Det er forbudt at anvende romerlys.
Hvis afbrænding af romerlys er til gene og fare for kampens afvikling, skal dommeren ligeledes afbryde kampen og først igangsætte denne, når forholdene atter er normale.


14 Ved overtrædelse af nærværende cirkulære eller manglende iværksættelse af fornødne foranstaltninger vil DBUs bestyrelse kunne udstede misbilligelser og i særlige alvorlige eller gentagne tilfælde idømme bøder, konfiskere entréindtægt og fradømme retten til at spille på hjemmebane.


15 Dette cirkulære træder i kraft den 17. juni 1999.


Vedtaget af DBUs bestyrelse i juni 1999.