Danske Sportsjournalister
NyhederPRMMedlemslisteOrganisationDebatforumOm DSStadionGuideLinksBilledgalleriKontaktAIPS
   
Flere nyheder
Flere pressemeddelelser

 

 

Sådan ser de nye vedtægter ud

Mandag d. 19. marts 2001

Vedtægter
§ 1: Navn og hjemsted
Stk. 1: Foreningens navn er:
DANSKE SPORTSJOURNALISTER (forkortet som DS).
Stk. 2: Foreningens adresse er sekretariatet.
§2: Foreningens formål
Stk. 1: Foreningens formål er at fremme og
stimulere samarbejdet mellem danske
sportsjournalister/-pressefotografer og
varetage faglige og repræsentative opgaver med
henblik på de bedst mulige betingelser for, at
medlemmerne kan udføre deres arbejde nationalt
og internationalt.

§3: Medlemmer
Stk. 1: Som medlemmer kan optages udøvende
journalister med sport som arbejdsområde og
medlemskab i Dansk Journalistforbund (DJ) og
fotografer, der er medlemmer af
Pressefotograf-Forbundet (PF), som er underlagt
DJ.
Ledere af sportsredaktioner, som på grund af deres stilling ikke kan opnå medlemskab i DJ, kan ligeledes optaget i foreningen.

Stk. 2: Alle medlemmer får efter ansøgning
udstedt det internationale pressekort fra AIPS,
der også fungerer som medlemskort.
Bestyrelsen kan dog dispensere og udstede
midlertidige AIPS-kort, når særlige forhold
taler for det.
Disse medlemmer vil være uden stemmeret og ikke
valgbare til bestyrelsen.
Et aktivt medlem, der pensioneres, kan bevare
sit AIPS-kort.
Kortet tilhører foreningen og skal
tilbageleveres ved udmeldelse eller eksklusion.
tilfælde af misbrug kan kortet inddrages.
Bestyrelsens beslutning i så henseende kan
indankes for generalforsamlingen.

Stk. 3: Ansøgning om aktivt medlemskab sker til|
bestyrelsen (generalsekretæren), der skal
udsende foreningens vedtægter til ansøgeren.
Et eventuelt afslag kan af ansøgeren indankes
for generalforsamlingen.

Stk. 4: Aktive medlemmer, der udnævnes til
ledere eller overgår til andet journalistisk
arbejde, kan stadig opretholde medlemskab i
foreningen med stemmeret, selv om de dermed
udmeldes af hovedforbundet DJ.

Stk. 5: Aktive medlemmer, der er i to års
restance, eller som er ekskluderet af DJ, er at
betragte som udmeldte af DS.
Almindelig udmeldelse sker skriftligt til
bestyrelsen.

Stk. 6: Som associerede medlemmer kan optages medlemmer, der ikke opfylder optagelseskriterierne, men har journalistik som hovederhverv og ud fra bestyrelsens vurdering har en faglig begrundelse for at ønske optagelse i DS. Disse medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.

Stk.7: Foreningens æresmedlemmer samt pensionister der er fyldt 65 år, er kontingentfrie.

§4: Generalforsamlingen
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens
øverste myndighed. På generalforsamlingen har
hvert aktivt medlem een stemme.
Generalforsamlingen er kun åben for foreningens
medlemmer.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes i
første kvartal af kalenderåret. Alle medlemmer
indkaldes skriftligt med mindst 20 dages
varsel, og indkaldelse skal indeholde dagsorden
samt relevante oplysninger vedrørende
generalforsamlingen.
Stk. 3: Dagsorden for ordinær
generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af tre suppleanter - heraf mindst een
PF.
8. Valg af revisorer.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Uddeling af legater og stipendier.
11. Eventuelt
Stk. 4: Generalforsamlingens dirigent må ikke
være medlem af bestyrelsen.
Stk. 5: Stemmeret på generalforsamlingen har
kun medlemmer, der har betalt forfaldent
kontingent. Medlemmer, der er afskåret fra
personligt fremmøde, kan stemme ved fuldmagt,
som med vedkommendes underskrift overbringes
dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse,
og som vil blive bekendtgjort af denne over for
forsamlingen. Hver deltager ved
generalforsamlingen kan højst stemme med to
fuldmagter.

Stk. 6: Forslag, der ønskes behandlet på den
ordinære generalforsamling, skal være modtaget
af bestyrelsen senest 14 dage før.
Stk. 7: Valg ifølge dagsordenens punkt 6 og 7
er alle to-årige. På ulige år vælges formand og|
tre bestyrelsesmedlemmer. På lige år vælges
kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. Suppleant
vælges for to år. Første-suppleant og
PF-suppleant i lige år og anden-suppleant i
ulige år.

Stk. 8: Ekstraordinær generalforsamling holdes
på bestyrelsens initiativ, eller når mindst en
tredjedel af foreningens medlemmer skriftligt
anmoder herom.

Stk. 9: Generalforsamlingen træffer sine
beslutninger ved simpel stemmeflerhed.
Ændringer af vedtægter kan dog kun ske, hvis
mindst to tredjedele af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Stk. 10: Bestyrelsen udarbejder referat af
generalforsamlingen og udsender det via
foreningens medlemsblad.

§5: Bestyrelsen

Stk. 1: Foreningen ledes dagligt af en
bestyrelse på syv medlemmer: Formand, kasserer,
sekretær, næstformand og tre
bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2: Ingen arbejdsplads må være
repræsenteret af flere end tre medlemmer.
Stk. 3: Bestyrelsen definerer sine egne
arbejdsopgaver og arbejdsområder.

Stk. 4: Bestyrelsen kan udpege en
sekretariatsleder, som med reference til
bestyrelsen forestår den løbende (daglige)
administration.

Stk. 5: De af generalforsamlingen valgte
suppleanter kan inddrages i
bestyrelsesarbejdet.

§6: Eksklusion

Stk. 1: En enig bestyrelse kan efter
forudgående høring ekskludere et medlem, der
handler til skade for foreningen og dansk
sportsjournalistik. Ligeledes kan et medlem
ekskluderes, jvf. betingelserne i paragraf 3,
stk. 5.

Stk. 2: Eksklusionen og grunden til denne skal
umiddelbart efter, at den er besluttet,
skriftligt meddeles den ekskluderede, der
samtidig skal informeres om, at bestyrelsens
afgørelse skal behandles på den førstkommende
generalforsamling, dersom den pågældende
anmoder herom senest 14 dage før mødets
afholdelse.
Såfremt en eksklusionssag indankes for
generalforsamlingen, skal denne behandles
umiddelbart efter valget af dirigent som
dagsordenens punkt 1 a.

§7: Internationale relationer

Stk. 1: Danske Sportsjournalister er
tilknyttet: Association Internationale de la
Presse Sportive (AIPS) og Union Europenne de la
Presse Sportive (UEPS).

Stk. 2: Foreningen er underlagt de to
internationale forbunds regler i henhold til
forpligtelserne for medlemskab af AIPS og UEPS.

§8: Foreningens opløsning

Stk. 1: En ekstraordinær generalforsamling, der
er indkaldt med foreningens opløsning som
eneste punkt på dagsordenen, kan træffe
beslutning om opløsning af foreningen.
For opløsning kræves, at to tredjedele af
samtlige medlemmer er til stede, og at der er
flertal for forslaget.
Hvis generalforsamlingen ikke er
beslutningsdygtig, kan der med 14 dages varsel
indkaldes til endnu en, hvor opløsning kan
besluttes, såfremt mere end halvdelen af de
fremmødte medlemmer stemmer for dette.

Stk. 2: I tilfælde af foreningens opløsning
disponeres en eventuel formue i
overensstemmelse med generalforsamlingens
beslutning.

Ovenstående er revideret og vedtaget på
generalforsamlingen den 6. marts 2001.
Nærværende vedtægter træder i kraft i stedet
for de senest reviderede vedtægter af den 3.
marts 1998.

Bestyrelsen.