Danske Sportsjournalister blev stiftet i 1922

 • 1: Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er:

DANSKE SPORTSJOURNALISTER (forkortet som DS).

Stk. 2: Foreningens adresse er sekretariatet.

 • 2: Foreningens formål

Stk. 1: Foreningens formål er at fremme og stimulere samarbejdet mellem danske sportsjournalister/-pressefotografer og varetage faglige og repræsentative opgaver med henblik på de bedst mulige betingelser for, at medlemmerne kan udføre deres arbejde nationalt og internationalt.

 • 3: Medlemmer

Stk. 1: Som medlemmer kan optages udøvende journalister med sport som arbejdsområde og medlemskab i Dansk Journalistforbund (DJ) og fotografer/pressefotografer, der er medlemmer af forbund, som er underlagt DJ.

Ledere af sportsredaktioner, som på grund af deres stilling ikke kan opnå medlemskab i DJ, kan ligeledes optages i foreningen.

Stk. 2: Alle medlemmer modtager Danske Sportsjournalisters nationale medlemskort, der fornyes hvert andet år.

Alle medlemmer kan (mod betaling af AIPS-gebyr) få udstedt det internationale pressekort fra AIPS, der fornyes hvert andet år.

Bestyrelsen kan dispensere og udstede midlertidige medlemskort og AIPS-kort, når særlige forhold taler for det.

AIPS-kort tildelt på dispensation giver ikke stemmeret på generalforsamlingen, og indehaveren er ikke valgbar til bestyrelsen.

Et aktivt medlem, der pensioneres, kan bevare sit medlemskort og AIPS-kort.

Medlemskort og AIPS-kort tilhører DS og skal tilbageleveres til foreningens kasserer/sekretær ved udmeldelse eller eksklusion.

I tilfælde af misbrug kan medlemskort og AIPS-kort inddrages.

Bestyrelsens beslutning i så henseende kan indankes for generalforsamlingen.

Stk. 3:

Ansøgning om aktivt medlemskab sker til bestyrelsen via foreningens hjemmeside, og ansøgeren informeres i processen om foreningens vedtægter.

Et eventuelt afslag kan af ansøgeren indankes for generalforsamlingen.

Stk. 4: Aktive medlemmer, der udnævnes til ledere eller overgår til andet journalistisk arbejde, kan stadig opretholde medlemskab i foreningen med stemmeret, selv om de dermed udmeldes af hovedforbundet DJ.

Stk. 5: Aktive medlemmer, der er i to års restance, eller som er ekskluderet af DJ, er at betragte som udmeldte af DS.

Almindelig udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen.

Stk. 6: Som associerede medlemmer kan optages medlemmer, der ikke opfylder optagelseskriterierne, men har journalistik som hovederhverv og ud fra bestyrelsens vurdering har en faglig begrundelse for at ønske optagelse i DS. Disse medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.

Stk.7: Foreningens æresmedlemmer samt pensionister der er fyldt 65 år, er kontingentfrie.

 • 4: Generalforsamlingen

Stk. 1:  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. På generalforsamlingen har hvert aktivt medlem een stemme.

Generalforsamlingen er kun åben for foreningens medlemmer.

Stk. 2:  Ordinær generalforsamling afholdes i første kvartal af kalenderåret. Alle medlemmer indkaldes skriftligt med mindst 20 dages varsel, og indkaldelse skal indeholde dagsorden samt relevante oplysninger vedrørende generalforsamlingen.

Stk. 3:  Dagsorden for ordinær generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af
  a) Formand
  b) Kasserer
  c) Bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisorer.
 9. Valg af revisorsuppleant.
 10. Uddeling af legater og stipendier.
 11. Eventuelt

Stk. 4:  Generalforsamlingens dirigent må ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 5:  Stemmeret på generalforsamlingen har kun medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent. Medlemmer, der er afskåret fra personligt fremmøde, kan stemme ved fuldmagt, som med vedkommendes underskrift overbringes dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse, og som vil blive bekendtgjort af denne over for forsamlingen. Hver deltager ved generalforsamlingen kan højst stemme med to fuldmagter.

Stk. 6:  Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være modtaget af bestyrelsen senest 14 dage før.

Stk. 7:  Valg ifølge dagsordenens stykke 6 a, 6 b og 6 c er to-årige.

I ulige år vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer.

I lige år vælges kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer.

Valg ifølge dagsordenens stykke 7 (suppleanter) er et-årige.

Der vælges en første- og en andensuppleant samt en PF-suppleant.

Såfremt der bliver brug for yderligere suppleanter, er bestyrelsen bemyndiget til at udpege suppleanter frem til den førstkommende generalforsamling.

Stk. 8:  Ekstraordinær generalforsamling holdes på bestyrelsens initiativ, eller når mindst en tredjedel af foreningens medlemmer skriftligt anmoder herom.

Stk. 9:  Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed.

Ændringer af vedtægter kan dog kun ske, hvis mindst to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Stk. 10:  Bestyrelsen udarbejder referat af generalforsamlingen og udsender det via foreningens medlemsblad.

 • 5: Bestyrelsen

Stk. 1: Foreningen ledes dagligt af en bestyrelse på syv medlemmer: Formand, kasserer, sekretær og fire bestyrelsesmedlemmer.

På bestyrelsens vegne er det alene formand og kasserer som disponerer over foreningens bankkonti.

Stk. 2: Ingen arbejdsplads må være repræsenteret af flere end tre medlemmer.

Stk. 3: Bestyrelsen definerer sine egne arbejdsopgaver og arbejdsområder.

Stk. 4: Bestyrelsen kan udpege en sekretariatsleder, som med reference til bestyrelsen forestår den løbende (daglige) administration.

Stk. 5: De af generalforsamlingen valgte suppleanter kan inddrages i bestyrelsesarbejdet.

 • 6: Eksklusion

Stk. 1: En enig bestyrelse kan efter forudgående høring ekskludere et medlem, der handler til skade for foreningen og dansk sportsjournalistik. Ligeledes kan et medlem ekskluderes, jvf. betingelserne i paragraf 3, stk. 5.

Stk. 2: Eksklusionen og grunden til denne skal umiddelbart efter, at den er besluttet, skriftligt meddeles den ekskluderede, der samtidig skal informeres om, at bestyrelsens afgørelse skal behandles på den førstkommende generalforsamling, dersom den pågældende anmoder herom senest 14 dage før mødets afholdelse.

Såfremt en eksklusionssag indankes for generalforsamlingen, skal denne behandles umiddelbart efter valget af dirigent som dagsordenens punkt 1 a.

 • 7: Internationale relationer

Stk. 1: Danske Sportsjournalister er tilknyttet:

Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS) og

Union Europenne de la Presse Sportive (AIPS Europe).

Stk. 2: Foreningen er underlagt de to internationale forbunds regler i henhold til forpligtelserne for medlemskab af AIPS og AIPS Europe.

 • 8: Foreningens opløsning

Stk. 1: En ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med foreningens opløsning som eneste punkt på dagsordenen, kan træffe beslutning om opløsning af foreningen.

For opløsning kræves, at to tredjedele af samtlige medlemmer er til stede, og at der er flertal for forslaget.

Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, kan der med 14 dages varsel indkaldes til endnu en, hvor opløsning kan besluttes, såfremt mere end halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for dette.

Stk. 2: I tilfælde af foreningens opløsning disponeres en eventuel formue i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning.

Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 10. september 2021.

Bestyrelsen