Vedtægter

Danske Sportsjournalister blev stiftet i 1922

 • 1: Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er:

DANSKE SPORTSJOURNALISTER (forkortet som DS).

Stk. 2: Foreningens adresse er sekretariatet.

 • 2: Foreningens formål

Stk. 1: Foreningens formål er at fremme og stimulere samarbejdet mellem danske sportsjournalister/-pressefotografer og varetage faglige og repræsentative opgaver med henblik på de bedst mulige betingelser for, at medlemmerne kan udføre deres arbejde nationalt og internationalt.

 • 3: Medlemmer

Stk. 1: Som medlemmer kan optages udøvende journalister og ledere med sportsjournalistik som hovedarbejdsområde eller andre personer, som efter bestyrelsens vurdering har en faglig begrundelse for at ønske optagelse i DS.

Bestyrelsen skal godkende ansøgninger om optagelse i foreningen, og mindst fem af de syv bestyrelsesmedlemmer skal godkende ansøgningen.

Ansøgning om medlemskab sker til bestyrelsen via foreningens hjemmeside, og ansøgeren informeres i processen om foreningens vedtægter.

Et eventuelt afslag på optagelse i foreningen kan af ansøgeren indankes for generalforsamlingen, som kan forkaste beslutningen, hvis den ikke opnår tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Stk. 2: Udmeldelse sker skriftligt til formanden eller kassereren senest 30/11 i et kalenderår, for at være udmeldt til det følgende år.

Medlemmer som er i restance med kontingentet, modtager to rykkere, hvorefter medlemmet ekskluderes, såfremt kontingentet ikke betales indenfor betalingsfristen.

Beslutningen om eksklusion på grund af kontingentrestance kan ikke indbringes for generalforsamlingen, men medlemmet kan søge om optagelse på ny. Ved genindmeldelse skal skyldigt kontingent samtidig indbetales.

Stk. 3: Foreningens æresmedlemmer, samt medlemmer, der har nået den til enhver tid gældende officielle folkepensionsalder for sin årgang, er kontingentfrie. Der skal dog betales fuldt kontingent for det kalenderår, hvori medlemmet opnår folkepensionsalderen.

 • 4: Generalforsamlingen

Stk. 1:  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. På generalforsamlingen har hvert medlem een stemme.

Generalforsamlingen er kun åben for foreningens medlemmer.

Stk. 2:  Ordinær generalforsamling afholdes i første kvartal af kalenderåret. Alle medlemmer indkaldes skriftligt med mindst 20 dages varsel, og indkaldelse skal indeholde dagsorden samt relevante oplysninger vedrørende generalforsamlingen.

Stk. 3:  Dagsorden for ordinær generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af
  a) Formand
  b) Kasserer
  c) Bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisorer.
 9. Valg af revisorsuppleant.
 10. Uddeling af legater og stipendier.
 11. Eventuelt

Stk. 4:  Generalforsamlingens dirigent må ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 5:  Stemmeret på generalforsamlingen har kun medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent. Medlemmer, der er afskåret fra personligt fremmøde, kan stemme ved fuldmagt, som med vedkommendes underskrift overbringes dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse, og som vil blive bekendtgjort af denne over for forsamlingen. Hver deltager ved generalforsamlingen kan højst stemme med to fuldmagter.

Stk. 6:  Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være modtaget af bestyrelsen senest 30 dage før.

Stk. 7:  Valg ifølge dagsordenens stykke 6 a, 6 b og 6 c er to-årige.

I ulige år vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer.

I lige år vælges kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer.

Valg ifølge dagsordenens stykke 7 (suppleanter) er et-årige.

Der vælges en første- og en andensuppleant.

Såfremt der bliver brug for yderligere suppleanter, er bestyrelsen bemyndiget til at udpege suppleanter frem til den førstkommende generalforsamling.

Stk. 8:  Ekstraordinær generalforsamling holdes på bestyrelsens initiativ, eller når mindst en tredjedel af foreningens medlemmer skriftligt anmoder herom. Alle medlemmer indkaldes skriftligt med mindst 20 dages varsel, og indkaldelse skal indeholde dagsorden samt relevante oplysninger vedrørende den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 9:  Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed.

Ændringer af vedtægter kan dog kun ske, hvis mindst to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Stk. 10:  Bestyrelsen udarbejder referat af generalforsamlingen og udsender det via foreningens hjemmeside.

Stk. 11: Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling, hvis myndighedskrav eller væsentlige praktiske hensyn taler for det.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling. Bestyrelsen skal bl.a. sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal oplyse medlemmerne om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Medlemmerne skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, og systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

 • 5: Bestyrelsen

Stk. 1: Foreningen ledes dagligt af en bestyrelse på syv medlemmer: Formand, kasserer, sekretær og fire bestyrelsesmedlemmer.

På bestyrelsens vegne er det alene formand og kasserer som disponerer over foreningens bankkonti.

Stk. 2: Ingen arbejdsplads må være repræsenteret af flere end tre medlemmer.

Stk. 3: Bestyrelsen definerer sine egne arbejdsopgaver og arbejdsområder.

Stk. 4: Bestyrelsen kan udpege en sekretariatsleder, som med reference til bestyrelsen forestår den løbende (daglige) administration.

Stk. 5: De af generalforsamlingen valgte suppleanter kan inddrages i bestyrelsesarbejdet uden stemmeret.

 • 6: Eksklusion

Stk. 1: En enig bestyrelse kan efter forudgående høring ekskludere et medlem, der handler til skade for foreningen og dansk sportsjournalistik.

Stk. 2: Eksklusionen og grunden til denne skal umiddelbart efter, at den er besluttet, skriftligt meddeles den ekskluderede, der samtidig skal informeres om, at bestyrelsens afgørelse kan behandles på den førstkommende generalforsamling, dersom den pågældende anmoder herom senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Såfremt en eksklusionssag indankes for generalforsamlingen, skal denne behandles umiddelbart efter valget af dirigent som dagsordenens punkt 1 a.

Stk. 3. Et medlem kan tillige ekskluderes på grund af kontingentrestance, jvf. § 3, stk. 2. En sådan eksklusion kan ikke indbringes for en generalforsamling.

 • 7: Foreningens opløsning

Stk. 1: En ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med foreningens opløsning som eneste punkt på dagsordenen, kan træffe beslutning om opløsning af foreningen.

For opløsning kræves, at to tredjedele af samtlige medlemmer er til stede, og at der er flertal for forslaget.

Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, kan der med 14 dages varsel indkaldes til endnu en, hvor opløsning kan besluttes, såfremt mere end halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for dette.

Stk. 2: I tilfælde af foreningens opløsning disponeres en eventuel formue i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning, som skal være i overensstemmelse med foreningens formål.

Revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 10. september 2021 og 3. marts 2023.

Bestyrelsen