Referat af DS-generalforsamling 2020

Sted:
CTVP Media/Thorsøe Production
Ved Amagerbanen 15
2300 København S

Deltagere fra bestyrelsen:
Jimmy Bøjgaard, Flemming Olesen, Jesper Simo, Arnela Muminovic, Casper Thorsøe og Jeppe Laursen Brock

Afbud (deltagere på digital afstand): Mads Glenn Wehlast, Martin Davidsen, Anders Kjærbye og Andreas Kraul

Referent: Jeppe Laursen Brock

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse

Formand: Jimmy Bøjgaard (ikke på valg)

Kasserer: Flemming Olesen (ikke på valg)

Bestyrelsesmedlemmer: Jeppe Laursen Brock (på valg), Mads Wehlast (på valg), Anders Kjærbye (på valg), Andreas Kraul (ikke på valg), Jesper Simo (ikke på valg)

Suppleanter: Arnela Muminovic (på valg), Martin Davidsen (på valg), Casper Thorsøe (på valg)

7. Valg af revisorer: Jørgen Herbert(på valg), Jens Jørgen Petersen (på valg)

8. Valg af revisorsuppleant: Karl Aage Dalgaard(på valg)

9. Eventuelt

1) Valg af dirigent

Frits Ahlstrøm var mødt op i de fine lokaler hos Thorsøe Productions på Amager og lod sig som sædvanlig vælge til rollen som dirigent. Denne gang som digital dirigent, hvilket var første og forhåbentlig også sidste gang. Samtidig fik Jeppe rollen med at holde øje med kommentarer fra medlemmerne, der fulgte med via en fin produktion sendt på Facebook Live.

Generalforsamlingen var indkaldt i så rigeligt god tid, men var blevet udskudt fra marts til oktober på grund af coronakrisen, der plager det meste af verden.

2) Bestyrelsens beretning

Formand Jimmy Bøjgaard startede med at byde velkommen til de mellem 25 og 35 medlemmer (måske var flere individer end det inde over live-udsendelsen, men deltagerantallet svingede mellem de tal), der fulgte med fra diverse skærme. ”Besynderlige rammer”, konstaterede han.

Vanen tro startede formanden med at gennemgå og mindes de af foreningens medlemmer, der er gået bort i det forgangne år: Bent Hermansen, Peter Bruun, Harvy Hansen, Casper Thorsøe, Kurt Stendal, Ejvind Fritzbøger og Heinrich Duholm. Et minuts stilhed blev holdt for dem.

Derefter fortsatte Bøjgaard med selve beretningen, som var af den mere dunkle karakter. Dog startede han med at takke dem, der gør en særlig indsats for foreningen – for eksempel Karl Aage Dalgaard, der bestyrer Den Gyldne Pen, og Flemming Toft, der tager sig af hjemmesiden.

Så begyndte det mere triste. Bøjgaard nævnte, at økonomien sådan set er sund nok, men der er krisetegn, fordi vi uventet har mistet en samarbejdspartner og derfor har lavet et stort underskud i 2019. Det ville kassereren uddybe senere. Men det giver mulighed for at gentænke partnerskaber og måske knytte dem til priserne i stedet, lød det.

Samtidig forklarede Bøjgaard, at vi har bedt medlemmerne komme med deres bud på, hvordan vi er så relevante for dem som muligt. Det er sket i en erkendelse af, at aktivitetsniveauet er for lavt i foreningen. Derfor havde formanden også tænkt sig at love flere arrangementer for medlemmerne, men coronakrisen har vanskeliggjort denne mission, som der dog arbejdes målrettet videre med.

Normalt ville generalforsamlingen også være den store prisfest med uddeling af hæder til gode kolleger.  Men da det ikke var muligt at samles, vil de blive uddelt på anden vis, annoncerede Bøjgaard. Præcis hvordan skulle være en overraskelse, men inden længe skulle de gerne uddeles.

Endelig nævnte han, at foreningen blandt andet har kæmpet for bedre forhold på stadioner, og at det har været nødvendigt at tage snakke med klubber både før og under coronakrisen.

3) Det reviderede regnskab

Kasserer Flemming Olesen startede med at tage fat i det helt store problem, som formanden også havde været inde på. Derfor læste han en skriftlig erklæring op, der forklarede udfordringen:

”Vi har i bestyrelsen lavet en kapitalbrøler i det forgange år. En brøler til 130.000 kroner. Sagen er den, at et fireårigt samarbejde med Unibet er stoppet i utide og bestemt ikke med vores gode vilje. Vi havde nemlig indkalkuleret det nævnte årlige beløb på 130.000 kroner endnu engang i vort budget for 2019, og vi mente at have alle gode grunde til at forvente beløbet tilført vor indtægtsside.

Et møde Unibets ansvarlige for samarbejdet og en mundtlig accept – mener vi – om videreførelse af den eksisterende aftale faldt langt hen på året til jorden, da Unibets juridiske/økonomiske afdeling kunne meddele, at der ikke længere eksisterede en underskrevet aftale parterne imellem. Vi handlede i god tro, men vi må samtidig erkende, at vi rent faktisk ikke fik en ny signatur på den kontrakt, vi troede, var en formssag at forlænge. Det hele kompliceres så af, at rollefordelingen internt hos Unibet blev ændret, og derved kom vi til at stå uden opbakning i sagen.

At forfølge den har vi ment ikke-formålstjenstligt. Vi har forsøgt at få lavet et kompromis, uden held, og må naturligvis tage vores del af miseren på egen kappe. Og at blive uvenner, endsige fornærmede, på en samarbejdspartner, der over fire forgangne år har erlagt over en halv million kroner i vores kasse, det synes vi alligevel er upassende”.

Af den årsag, fortalte Flemming Olesen, har vi skruet gevaldigt ned for udgifterne i både 2019 og 2020. Af den grund kom vi ud af 2019 med bare lidt af skindet tilbage på næsen, idet underskuddet lød på 47.610 kroner. Til gengæld lukkede de gode investeringer næsten det hul, da værdipapirerne steg med cirka 44.500 kroner, så egenkapitalen i alt kun gik ned med 3.000 kroner.

Samtidig viser det oprindelige budget for 2020 et underskud på 80.000 kroner, men der kommer coronakrisen til at hjælpe os, idet vi sparer mange penge på den aflyste gallaaften samt færre møder og arrangementer i det hele taget. Så det ser fornuftigt ud, selv om der stadig mangler nye samarbejdspartnere. Dette blev også uddybet efter digitale spørgsmål fra medlemmer.

Endelig nævnte Flemming Olesen, at lidt vel mange medlemmer betaler kontingent for sent.

Han læste kommentarerne for revisorerne op, og der var – med forbehold for tabet af samarbejdspartner – tilfredshed med regnskab såvel som foreningens generelle økonomi.

4) Fastsættelse af kontingent

Flemming Olesen forklarede, at vi ikke har i sinde at ændre på kontingentforholdene: Det koster altså 500 kroner om året og ingenting, når man har rundet 65 år.

5) Indkomne forslag

Dem var der ingen af.

6) Valg af bestyrelse

Da vi egentlig ikke var nok samlet til at stemme, foreslog dirigent Frits Ahlstrøm, at den nuværende bestyrelse fortsætter som et slags forretningsministerium.

Mens Jimmy Bøjgaard og Flemming Olesen fortsætter som helholdsvis formand og kasserer uden at være på valg, fortsætter Jeppe Laursen Brock, Mads Wehlast og Anders Kjærbye gerne i bestyrelsen. Jesper Simo er ikke på valg.

Til gengæld ønsker Andreas Kraul at træde ud af bestyrelsen, selv om han ikke er på valg, og det ønske er imødekommet. I stedet indstilles det, at Flemming Toft, der allerede ny bestyrer foreningens hjemmeside, træder ind.

Af suppleanter fortsætter Arnela Muminovic og Martin Davidsen, mens Casper Thorsøe trækker sig, da han har fået for meget andet at se til. I stedet for ham går Andreas Kraul ind som suppleant.

7) Valg af revisorer

Jørgen Herbert og Jens Jørgen Petersen lader sig gerne genvælge.

8) Valg af revisorsuppleant

Karl Aage Dalgaard lader sig gerne genvælge

9) Eventuelt
Formelt var der ikke det store, og Jimmy Bøjgaard kom med et par afsluttende bemærkninger og takkede
for god ro og orden.